ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ / TEAM REGISTRATION

Καλώς ήρθατε - Welcome

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας ως αρχηγός της ομάδας, με ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, για να προχωρήσετε στην προσθήκη και των υπόλοιπων μελών. / Register your personal info as a team leader to add the other members of your team.
Στο email αυτό θα λάβετε τον κωδικό εισόδου σας / Where you will receive your registration code
Επιλέξτε σε ποιο / ποια αγωνίσματα θα συμμετέχει η ομάδα σας.
Choose one or more sport events for your team to participate.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!
Στο email που καταχωρήσατε θα σας αποσταλεί ο προσωπικός αριθμός εγγραφής σας και οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας. Αν το email δεν εμφανίζεται στα εισερχόμενα, ελέγξτε το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Προχωρήστε στην προσθήκη των μελών της ομάδας σας.
Aπαιτούνται τουλάχιστον 0 συμμετοχές.


Thank you for your registration!
Your Registration Number will be sent to the email address you have registered. If the email does not show in your inbox, please check your junk mail folder.

Continue by adding your team members.
At least 0 members are required.
Παρουσιάστηκε πρόβλημα! Η εγγραφή σας δεν ολοκληρώθηκε - Δοκιμάστε ξανά αργότερα.
An error has occurred! Your registration attempt was not completed - Please try again later.

 ©2016 enroll, All rights reserved | www.enroll.gr | Contact Us | Terms of use