ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ / INDIVIDUAL REGISTRATION

Καλώς ήρθατε - Welcome

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ για να προχωρήσετε.
Register your personal info to move on.
Στο email αυτό θα λάβετε τον κωδικό εισόδου σας / Where you will receive your registration code
Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αγωνίσματα. / Choose one or more sport events.
Επιλογή
Select
Αγώνισμα
Sport
Τιμή
Price
Τελική Τιμή
Final Price
Ποδηλατικός Αγώνας 25km.10.00
Κολυμβητικοί Αγώνες 1km. 10.00
Κολυμβητικοί Αγώνες 3km.10.00
Σύνολο (€)
Total (€)
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!
Στο email που καταχωρήσατε θα σας αποσταλεί ο προσωπικός αριθμός εγγραφής σας και οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας. Αν το email δεν εμφανίζεται στα εισερχόμενα, ελέγξτε το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.


Thank you for your registration!
Your Registration Number will be sent to the email address you have registered. If the email does not show in your inbox, please check your junk mail folder.
Παρουσιάστηκε πρόβλημα! Η εγγραφή σας δεν ολοκληρώθηκε - Δοκιμάστε ξανά αργότερα.
An error has occurred! Your registration attempt was not completed - Please try again later.

COMMUNICATION LAB | Spetsathlon 2018 | Spetses - Greece
Facebook Twitter Instagram

 ©2016 enroll, All rights reserved | www.enroll.gr | Contact Us | Terms of use